Kyrkbergets Bianca

SE31965/2015

f.2015-04-07

e.Silenzio´s Frazer

u. Kyrkbergets Greta Garbo

pap-PRA1 hereditärt fri, patella ua